Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Burhaniye Adalet Komisyonu Başkanlığınca Yapılan PGM Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin Duyuru
  25.08.2022

  T.C.
  BURHANİYE

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ UNVANLARI İÇİN  SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

   

       06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli sınav ilânı neticesinde Komisyonumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere;  Sözleşmeli Zabıt Kâtibi,  Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi,  Sözleşmeli Hizmetli unvanı için sınav izni verilmiştir.

       Komisyonumuzca 23.05.2022 tarihinde yapılan sözlü sınavlar neticesinde oluşturulan nihai başarı listesi sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranından ilân edilmiş olup, sonuç ekranında BAŞARILI olarak görünen adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 09.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

       Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

  BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1-Son öğrenim durumunu gösteren belgenin (Diploma) Başkanlığımızca veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği. (Mezuniyet belgeleri E-devlet üzerinden alınabilir.)

  2-Zabıt Katipleri için;

  a) Bilgisayar dersi görmeyenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika,

  b) Bilgisayar dersi görenler için dersini başarıyla tamamladığını gösteren transkript ya da not durumu belgesi, ( Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans, lise dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olanlar hariç.)

   (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

  3-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

  1. -Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  -Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  -Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

  -Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

  4-Son 3 ay içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)

  5-2020 yılı KPSS sonuç belgesi,

  6-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.(E-devlet üzerinden alınabilir.)

  7-Adlî sicil belgesi (arşiv kaydını da gösterir) (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlenmeden önceki soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı)

  8- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi,

  9- Eş durumu beyan dilekçesi, TIKLAYINIZ.

  10-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe, TIKLAYINIZ.

  11-Sağlık beyan dilekçesi, TIKLAYINIZ.

  12-Mal bildirim formu, TIKLAYINIZ.

  13-Tercih dilekçesi, TIKLAYINIZ.

  (Sadece Sözleşmeli Zabıt Katipliğini kazanan adaylar dolduracaktır, adaylar Burhaniye, Edremit, Ayvalık Adliyeleri olacak şekilde her üç adliyeyi de tercih sırasına göre belirteceklerdir.)

  14-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

  (Formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün mavi tükenmez kalem ile imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) TIKLAYINIZ.

       Atanmaya hak kazanan adaylar için istenilen belgelerin en geç 09.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat elden teslim etmeleri ya da bulunduğu mahaldeki Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine en geç 09.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

       Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar, eksik belge ibraz edenler ve aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

       İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ilânen duyurulur.25.08.2022

   

   

  T.C. Kimlik No
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Mahkeme Mahallesi , Saip Hoca Bulvarı No:1 Burhaniye/BALIKESİR

  Telefon

  tel : 0 (266) 412 81 96 - 0 (266) 412 80 88 - 0(266) 412 88 66

  faks : 0 (266) 412 65 26

  E-Posta

  burhaniyecbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu